Janė Liutkienė

Nominacija: Metų mokytojas
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 136
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Janė Liutkienė – Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos tarybos narė; bendrojo ugdymo turinio vadovėlių (chemija) vertintoja; respublikinio dr. B. Lubio konkurso mokinių chemijos konkurso vertinimo komisijos narė; nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso vertinimo komisijos narė. Iniciatyvi ir atvira naujovėms. Mokytojos iniciatyva įkurta ir sėkmingai trečius metus veikia Alytaus jaunųjų chemikų mokykla (toliau – AJChM), kurioje pagal parengtą programą ugdomi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų gabūs ir talentingi chemijai vaikai. Mokytoja pastoviai tobulinasi, kelia savo kvalifikaciją ir sukauptą patirtį naudoja ne tik savo darbe, bet ir rengia metodines priemones, rašo straipsnius, veda kvalifikacinius seminarus miesto ir respublikos mokytojams, dalyvauja projektuose. Mokytojos paruošti mokiniai – chemijos olimpiadų bei konkursų dalyviai ir prizininkai, tarptautinių olimpiadų dalyviai ir nugalėtojai: Inga Gražulytė – Baltijos šalių olimpiados dalyvė (2016); tarptautinė 50-oji D. Mendelejevo chemijos olimpiada, bronzos medalis (2016); tarptautinė chemijos olimpiada IChO – 48, bronzos medalis (2016); Vilius Patraška – tarptautinė 51-oji D. Mendelejevo chemijos olimpiada, dalyvio diplomas (2017). Stažavosi Belgijoje pedagogų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, aukštojo bei tiriamojo mokslo ir STEAM centruose (2015); Vokietijoje chemijos pramonės įmonėje BASF SE (2015); dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „The Future in the Making“ ir parodoje Maker Faire Rome“ (2017). Skaitė pranešimus gimnazijos renginiuose, miesto ir respublikinėse konferencijose. Pranešimas „Mokinių mokymo(si) motyvacijos skatinimas chemijos pamokose ir neformaliajame ugdyme“ respublikinėje metodinėje konferencijoje Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje (2016); pranešimas „Tiriamųjų darbų reikšmė bendrųjų kompetencijų ugdymui“ Alytaus regiono mokytojų konferencijoje (2017); pranešimas respublikos mokytojams „Kompleksinis požiūris į gamtamokslinės kompetencijos ugdymą“ parodoje „Mokykla 2017”. Mokytojos iniciatyva gimnazijos mokiniai mokosi klasikinių ir šiuolaikinių biotechnologijų. Kartu su gimnazijos biologijos mokytoja dalyvavo projekto „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas“ mokymuose ir pagal šį projektą laimėjo priemonių ir įrangos paketą biotechnologijų laboratorijai. Dalyvavo projektuojant ir įrengiant gamtos mokslų laboratoriją gimnazijoje. Vadovauja šios laboratorijos darbui. Laboratorijoje vykdomi mokymai miesto ir respublikos mokytojams, vedamos pamokėlės ir užsiėmimai pradinių ir pagrindinių mokyklų mokiniams. Kūrybingai vadovauja mokinių tiriamajai veiklai, įtraukia mokinius į popamokinę veiklą, organizuoja ir vykdo integruotus edukacinius projektus mokiniams įvairiose miesto ir respublikos pramonės įmonėse. Kasmet parengia ir pasiūlo mokiniams neformalaus ugdymo, modulių programų, kurias mokiniai noriai renkasi, lanko ir pasiekia gerų rezultatų. Chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė aktyviai dalyvauja miesto ir respublikos pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje. Mokytojos parengtos užduotys, tiriamieji ir projektiniai darbai skatina mokinius aktyviai dalyvauti ugdymo procese, padeda ugdyti pažinimo, komunikavimo. iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.